KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Đối tượng tham gia: Cán bộ, nhân viên sắp đi làm hoặc đang làm công tác hành chính, soạn thảo văn bản, văn thư, lưu trữ, thư viện… trong các cơ quan, các doanh nghiệp từ trung ương đến địa ...

ISO 22000 & HACCP ˜ Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 – Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành tháng 9/2005.

Khoá đào tạo ISO 22000- Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm được quốc tế công nhận.

KỸ NĂNG GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞ

Đối tượng - Lãnh đạo, nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu. - Sinh viên đang theo học các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học.